فهرست داوران

1401
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رویا لطافتی - تربیت مدرس
دکتر علیرضا پورشبانان
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
خانم آزاده فسنقری - دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر حدیثه السادات موسوی - دانشگاه شهید چمران اهواز
1400
خانم یاسمین سجادی - تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رویا لطافتی - تربیت مدرس
دکتر علیرضا پورشبانان
دکتر تورج زینی وند
دکتر محسن آسیب پور
دکتر محمود افروز
دکتر وحید نژادمحمد - تبریز
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر لیلا شوبیری
ناصر نیکوبخت
دکتر جلال سخنور - Shahid Beheshti University
دکتر ناهید جلیلی مرند
خانم سارا سدیدی - دانشگاه advhc
دکتر مختار عیسائیان - علامه طباطبائی
خانم الهام علیزاده - دانشگاه تربیت مدرس
خانم آزاده فسنقری - دانشگاه حکیم سبزواری
خانم منصوره سجادی - دانشگاه آزاد واحد شیراز
آقای جواد صدیقی لیقوان - جامع علمی کاربردی
دکتر حدیثه السادات موسوی - دانشگاه شهید چمران اهواز
1399
خانم یاسمین سجادی - تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رویا لطافتی - تربیت مدرس
دکتر علیرضا پورشبانان
دکتر تورج زینی وند
دکتر محمود افروز
خلیل پروینی
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر علی عباسی
شکرالله اسداللهی تجرق
خانم سارا سدیدی - دانشگاه advhc
دکتر مختار عیسائیان - علامه طباطبائی
خانم منصوره سجادی - دانشگاه آزاد واحد شیراز
آقای جواد صدیقی لیقوان - جامع علمی کاربردی