فهرست داوران

1401
خانم یاسمین سجادی - تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رویا لطافتی - تربیت مدرس
دکتر علیرضا پورشبانان - دانشگاه هنر تهران
دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر بهمن نامور مطلق
خانم سارا سدیدی - shiraz university
دکتر مختار عیسائیان - علامه طباطبائی
خانم الهام علیزاده - دانشگاه تربیت مدرس
خانم آزاده فسنقری - دانشگاه حکیم سبزواری
خانم منصوره سجادی - دانشگاه آزاد واحد شیراز
آقای جواد صدیقی لیقوان - جامع علمی کاربردی
Dr Seyedeh Nahid Hejazi - The Academy of Persian Language and Literature
خانم طاهره رحمتی فرد - آزاد اسلامی بروجرد
دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حدیثه السادات موسوی - دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر مسعود فرهمندفر - دانشگاه علامه طباطبائی
خانم حمیده لطفی نیا
1400
خانم یاسمین سجادی - تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رویا لطافتی - تربیت مدرس
دکتر علیرضا پورشبانان - دانشگاه هنر تهران
دکتر تورج زینی وند
دکتر محسن آسیب پور
دکتر محمود افروز
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر لیلا شوبیری
ناصر نیکوبخت
دکتر جلال سخنور - Shahid Beheshti University
دکتر ناهید جلیلی مرند
خانم سارا سدیدی - shiraz university
دکتر مختار عیسائیان - علامه طباطبائی
خانم الهام علیزاده - دانشگاه تربیت مدرس
خانم آزاده فسنقری - دانشگاه حکیم سبزواری
خانم منصوره سجادی - دانشگاه آزاد واحد شیراز
آقای جواد صدیقی لیقوان - جامع علمی کاربردی
دکتر حدیثه السادات موسوی - دانشگاه شهید چمران اهواز
1399
خانم یاسمین سجادی - تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رویا لطافتی - تربیت مدرس
دکتر علیرضا پورشبانان - دانشگاه هنر تهران
دکتر تورج زینی وند
دکتر محمود افروز
خلیل پروینی
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر علی عباسی
خانم سارا سدیدی - shiraz university
دکتر مختار عیسائیان - علامه طباطبائی
خانم منصوره سجادی - دانشگاه آزاد واحد شیراز
آقای جواد صدیقی لیقوان - جامع علمی کاربردی