فهرست داوران

1402
1 - دکتر حسینعلی قبادی
2 - پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
3 - دکتر حسین کیانی
4 - آقای کاوه خضری
5 - دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر ابوالفضل حری
9 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
11 - دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر هادی نظری منظم
13 - دکتر مصطفی حسینی
14 - آقای جعفر فسائی
15 - دکتر زهرا محمدی
16 - دکتر اقبال زارعی
17 - آقای شیرزاد طایفی - دانشگاه علّامه طباطبائی
18 - دکتر محمد غفاری - دانشگاه اراک
19 - دکتر نجم الدّین جبّاری - دانشگاه کردستان
20 - دکتر نصرت حجازی
21 - دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
22 - دکتر علی اکبر محمدی - دانشگاه بیرجند
23 - دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
24 - دکتر مریم شفقی
25 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
26 - دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
27 - دکتر سهیلا صلاحی مقدم
28 - دکتر مسعود فکری
29 - دکتر عبدالاحد غیبی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
30 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
31 - دکتر ابراهیم محمدی - دانشگاه بیرجند
32 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
33 - دکتر فرانک هاشمی - علامه طباطبایی
34 - دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
35 - دکتر مرضیه ملکشاهی - دانشگاه دامغان
36 - دکتر نجمه شبیری - نمیدانم
37 - دکتر زینب صادقی سهل آباد - الزهرا
38 - دکتر مسعود فرهمندفر - دانشگاه علامه طباطبائی
39 - دکتر مسعود فکری
40 - خانم مهناز نوروزی - علامه طباطبائی
41 - دکتر مصطفی حسینی
42 - خانم حمیده لطفی نیا
43 - دکتر محمد کلاشی - دانشگاه فرهنگیان
44 - دکتر محمود دهقان هراتی - دانشگاه معماری و هنر پارس
45 - خانم طاهره محمدپور
1401
1 - خانم یاسمین سجادی - تربیت مدرس
2 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر ابوالفضل حری
5 - دکتر رویا لطافتی - تربیت مدرس
6 - دکتر هادی نظری منظم
7 - دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
8 - دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
9 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
10 - دکتر بهمن نامور مطلق
11 - خانم سارا سدیدی - shiraz university
12 - دکتر مختار عیسائیان - علامه طباطبائی
13 - خانم الهام علیزاده - دانشگاه تربیت مدرس
14 - خانم آزاده فسنقری - دانشگاه حکیم سبزواری
15 - خانم منصوره سجادی - دانشگاه آزاد واحد شیراز
16 - آقای جواد صدیقی لیقوان - جامع علمی کاربردی
17 - Dr Seyedeh Nahid Hejazi - The Academy of Persian Language and Literature
18 - آقای رضا چهرقانی - دانشگاه بین‌‎‌المللی امام خمینی(ره)
19 - دکتر حدیثه السادات موسوی - دانشگاه شهید چمران اهواز
20 - دکتر مسعود فرهمندفر - دانشگاه علامه طباطبائی
21 - خانم حمیده لطفی نیا
1400
1 - خانم یاسمین سجادی - تربیت مدرس
2 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر رویا لطافتی - تربیت مدرس
5 - دکتر تورج زینی وند
6 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
7 - دکتر لیلا شوبیری
8 - دکتر ناهید جلیلی مرند
9 - خانم سارا سدیدی - shiraz university
10 - دکتر مختار عیسائیان - علامه طباطبائی
11 - خانم الهام علیزاده - دانشگاه تربیت مدرس
12 - خانم آزاده فسنقری - دانشگاه حکیم سبزواری
13 - خانم منصوره سجادی - دانشگاه آزاد واحد شیراز
14 - آقای جواد صدیقی لیقوان - جامع علمی کاربردی
15 - دکتر حدیثه السادات موسوی - دانشگاه شهید چمران اهواز