فهرست داوران

1403
1 - سعید حسام‌پور
2 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
4 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
5 - دکتر علی افضلی - دانشیار گروه عربی دانشگاه تهران
6 - دکتر سید مهدی مسبوق
7 - دکتر علی اکبر محمدی - دانشگاه بیرجند
8 - دکتر هادی نظری منظم
9 - دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
10 - دکتر ابراهیم محمدی - دانشگاه بیرجند
11 - دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
12 - دکتر مسعود فرهمندفر - دانشگاه علامه طباطبائی
13 - دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
14 - دکتر مسعود فکری
15 - آقای محمد حسین حدادی - دانشگاه تهران
16 - خانم مهناز نوروزی - علامه طباطبائی
17 - دکتر ارمغان بهداروند - تربیت مدرس
18 - دکتر محمد کلاشی - دانشگاه فرهنگیان
19 - دکتر علیرضا امیدبخش - دانشگاه علامه طباطبایی
1402
1 - دکتر حسینعلی قبادی
2 - پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
3 - دکتر حسین کیانی
4 - آقای کاوه خضری
5 - دکتر هیوا حسن پور - عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
6 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر ابوالفضل حری
9 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 - دکتر سیدمصطفی مختاباد
11 - دکتر شهلا خلیل اللهی
12 - دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
14 - دکتر جواد دهقانیان
15 - دکتر مصطفی حسینی
16 - آقای جعفر فسائی
17 - دکتر زهرا محمدی
18 - دکتر اسماعیل برواسی - دانشگاه فردوسی مشهد
19 - دکتر اقبال زارعی
20 - آقای شیرزاد طایفی - دانشگاه علّامه طباطبائی
21 - دکتر محمد غفاری - دانشگاه اراک
22 - دکتر نجم الدّین جبّاری - دانشگاه کردستان
23 - دکتر نصرت حجازی
24 - دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
25 - دکتر علی اکبر محمدی - دانشگاه بیرجند
26 - دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
27 - دکتر مریم شفقی
28 - دکتر مهین پناهی - دانشگاه تربیت مدرس
29 - ناصر نیکوبخت - دانشگاه تربیت مدرس
30 - دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
31 - دکتر سهیلا صلاحی مقدم
32 - دکتر هادی نظری منظم
33 - دکتر مسعود فکری
34 - دکتر فرح نیازکار
35 - دکتر عبدالاحد غیبی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
36 - دکتر حسینعلی قبادی - تربیت مدرس
37 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
38 - دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
39 - دکتر ابراهیم محمدی - دانشگاه بیرجند
40 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
41 - دکتر فرانک هاشمی - علامه طباطبایی
42 - دکتر سیده مهنا سیدآقایی رضایی - مازندران
43 - دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
44 - دکتر مرضیه ملکشاهی - دانشگاه دامغان
45 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم - دانشگاه شهید بهشتی
46 - خانم وجیهه رضوانی - دانشکاه الزهرا
47 - دکتر نجمه شبیری - نمیدانم
48 - دکتر زینب صادقی سهل آباد - الزهرا
49 - دکتر مسعود فرهمندفر - دانشگاه علامه طباطبائی
50 - دکتر پرنیان زارع پور - تربیت مدرس
51 - دکتر مسعود فکری
52 - خانم مهناز نوروزی - علامه طباطبائی
53 - خانم حمیده لطفی نیا
54 - دکتر محمد کلاشی - دانشگاه فرهنگیان
55 - دکتر محمود دهقان هراتی - دانشگاه معماری و هنر پارس
56 - خانم طاهره محمدپور
57 - دکتر علیرضا پورشبانان
1401
1 - خانم یاسمین سجادی - تربیت مدرس
2 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر ابوالفضل حری
5 - دکتر رویا لطافتی - تربیت مدرس
6 - دکتر اسماعیل برواسی - دانشگاه فردوسی مشهد
7 - دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
8 - دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
9 - دکتر بهمن نامور مطلق
10 - Dr Seyedeh Nahid Hejazi - The Academy of Persian Language and Literature
11 - آقای رضا چهرقانی - دانشگاه بین‌‎‌المللی امام خمینی(ره)
12 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم - دانشگاه شهید بهشتی
13 - دکتر مسعود فرهمندفر - دانشگاه علامه طباطبائی
14 - خانم حمیده لطفی نیا