راهنمای منبع نویسی

شیوه نگارش منابع:
 

الف) کتاب: نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). نام کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم. جلد. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.

ب- مقاله: نام خانوادگی،نام. (سال انتشار مقاله). «نام مقاله». نام مجله و نام نشریة الکترونیکی (با حروف مورب و سیاه، قلم شمارة 11). دوره. تاریخ مراجعه به سایت.