مشخصات تيم علمی نشريهروح اله رحمتیان
دانشیار زبان فرانسه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
rahmatirmodares.ac.ir

محبوبه علیاری شوره دلی
دانشیار زبان روسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m.aliyarimodares.ac.ir

خلیل پروینی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
parvinimodares.ac.ir
ابراهیم خدایار
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hesam_kh1modares.ac.ir
هادی نظری منظم
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hadi.nazarimodares.ac.ir
جان‌الله کریمی‌مطهر
استاد زبان و ادبیات روسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
jkarimiut.ac.ir
محبوبه علیاری شوره دلی
دانشیار زبان روسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m.aliyarimodares.ac.ir
امیرعلی نجومیان
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a-nojoumiansbu.ac.ir
نجمه دری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n.dorrimodares.ac.ir
ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n_nikoubakhtmodares.ac.ir
تورج زینی وند
استاد گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران
t-zinivand56yahoo.com
شکراله اسداللهی
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
Allahshokr.Assadollahitabrizu.ac.ir
محمد حسین جواری
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
Mdjavariyahoo.fr
علی عباسی
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
Ali_abasi2001yahoo.com
علی خزاعی فرید
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
khazaeefaryahoo.com
احمد فروزانفر
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شاهد، تهران، ایران
dr.forouzanfaryahoo.com
سیدکاظم موسوی
استاد زبان و ادبیات فارسی، ادبیات داستانی
دانشگاه شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران
mousavikazemyahoo.com
نعیم شکر
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه بیروت