مشخصات تيم علمی نشريه


خلیل پروینی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
parvinimodares.ac.ir
ابراهیم خدایار
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hesam_kh1modares.ac.ir
هادی نظری منظم
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hadi.nazarimodares.ac.ir
جان‌الله کریمی‌مطهر
استاد زبان و ادبیات روسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
jkarimiut.ac.ir
محبوبه علیاری شوره دلی
دانشیار زبان روسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m.aliyarimodares.ac.ir
امیرعلی نجومیان
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a-nojoumiansbu.ac.ir
نجمه دری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n.dorrimodares.ac.ir
ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n_nikoubakhtmodares.ac.ir
تورج زینی وند
استاد گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران
t-zinivand56yahoo.com
شکراله اسداللهی
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
Allahshokr.Assadollahitabrizu.ac.ir
محمد حسین جواری
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
Mdjavariyahoo.fr
علی عباسی
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
Ali_abasi2001yahoo.com
علی خزاعی فرید
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
khazaeefaryahoo.com
احمد فروزانفر
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شاهد، تهران، ایران
dr.forouzanfaryahoo.com
سیدکاظم موسوی
استاد زبان و ادبیات فارسی، ادبیات داستانی
دانشگاه شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران
mousavikazemyahoo.com
نعیم شکر
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه بیروت
dr.naimashokergmail.com

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها