مشخصات تيم علمی نشريهروح اله رحمتیان
دانشیار زبان فرانسه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
rahmatirmodares.ac.ir

محبوبه علیاری شوره دلی
دانشیار زبان روسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m.aliyarimodares.ac.ir

خلیل پروینی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
parvinimodares.ac.ir
ابراهیم خدایار
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hesam_kh1modares.ac.ir
ایلمیرا دادور
دانشیار زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تهران، تهران، ایران
idadvarut.ac.ir
جان‌الله کریمی‌مطهر
استاد زبان و ادبیات روسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
jkarimiut.ac.ir
رویا لطافتی
استاد ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی
گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
letafatimodares.ac.ir
امیرعلی نجومیان
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a-nojoumiansbu.ac.ir
نجمه دری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
تورج زینی وند
استاد گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران
شکراله اسداللهی
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
محمد حسین جواری
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
علی عباسی
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
میریلا احمدی
دانشیار زبان روسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m.ahmadimodares.ac.ir