مشخصات تيم علمی نشريهروح اله رحمتیان
دانشیار زبان فرانسه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
rahmatirmodares.ac.ir

میریلا احمدی
دانشیار زبان روسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m.ahmadimodares.ac.ir

خلیل پروینی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
parvinimodares.ac.ir
ابراهیم خدایار
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hesam_kh1modares.ac.ir
ایلمیرا دادور
دانشیار زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تهران، تهران، ایران
idadvarut.ac.ir
جان‌الله کریمی‌مطهر
استاد زبان و ادبیات روسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
jkarimiut.ac.ir
رویا لطافتی
استاد ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی
گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
letafatimodares.ac.ir
امیرعلی نجومیان
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a-nojoumiansbu.ac.ir
نجمه دری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
تورج زینی وند
استاد گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران
شکراله اسداللهی
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
محمد حسین جواری
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
علی عباسی
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
میریلا احمدی
دانشیار زبان روسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m.ahmadimodares.ac.ir