مشخصات تيم علمی نشريهخانم رویا لطافتی
دانشیار ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی
گروه زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
letafatimodares.ac.ir

میریلا احمدی
دانشیار زبان روسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m.ahmadimodares.ac.ir

خلیل پروینی
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
parvinimodares.ac.ir
ابراهیم خدایار
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hesam_kh1modares.ac.ir
ایلمیرا دادور
دانشیار زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تهران، تهران، ایران
idadvarut.ac.ir
حجت رسولی
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
h-rasoulisbu.ac.ir
حسینعلی قبادی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hghobadimodares.ac
جان‌الله کریمی‌مطهر
استاد زبان و ادبیات روسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
jkarimiut.ac.ir
آبتین گلکار
دانشیار زبان و ادبیات روسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
golkarmodares.ac.ir
رویا لطافتی
دانشیار ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
letafatimodares.ac.ir
بهمن نامورمطلق
دانشیار زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
bnmotlaghsbu.ac.ir
امیرعلی نجومیان
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a-nojoumiansbu.ac.ir